Go with Category

  Bombay Police Act 1951 Section 37 in Marathi:मुबंई पोलिस अधिनियम १९५१ कलम ३७ : Bombay Police Act 1951 in Marathi

  Posted  on 2016-02-10

  Bombay Police Act 1951 Section 37 in Marathi:मुबंई पोलिस अधिनियम १९५१ कलम ३७ : Bombay Police Act 1951 in Marathi
  प्रकरण चार
  पोलीस विनियम
  कलम ३७ :
  शांतता भंगास प्रतिबंध करण्यासाठी विविक्षित कृतींना मनाई करण्याचा अधिकार :

  १) आयुक्त आणि जिल्हा दंडाधिकारी यांस आपापल्या प्रभाराखाली असलेल्या क्षेत्रात सार्वजनिक शांतता किंवा सार्वजनिक सुरक्षितता राखण्यासाठी त्यास आवश्यक वाटRead More


  Bombay Police Act 1951 Section 36 in Marathi:मुबंई पोलिस अधिनियम १९५१ कलम ३६ : Bombay Police Act 1951 in Marathi

  Posted  on 2016-02-10

  Bombay Police Act 1951 Section 36 in Marathi:मुबंई पोलिस अधिनियम १९५१ कलम ३६ : Bombay Police Act 1951 in Marathi
  प्रकरण चार
  पोलीस विनियम
  कलम ३६ :
  आयुक्त किंवा अधीक्षक आणि इतर अधिकाऱ्यांची जनतेस आदेश देण्याचे अधिकार :

  आयुक्तास, व त्याच्या आदेशास अधीन राहून, निरीक्षकाहून कनिष्ठ दर्जाचा नसेल अशा प्रत्येक पोलीस अधिकाऱ्यास (व अधीक्षकास) व त्याच्या आदेशास अधीन राहून त्या बाबतीत रRead More


  Bombay Police Act 1951 in Marathi, Section:33 :मुबंई पोलिस अधिनियम १९५१ कलम ३३ , Bombay Police Act 1951 in Marathi Useful Law,Minor Act Subject.

  Posted  on 2016-02-10

  Bombay Police Act 1951 in Marathi, Section:33 :मुबंई पोलिस अधिनियम १९५१ कलम ३३ , Bombay Police Act 1951 in Marathi Useful Law,Minor Act Subject.
  प्रकरण चार
  पोलीस विनियम
  कलम ३३ :
  सार्वजनिक ठिकाणी रहदारीच्या विनियमनासाठी व सुव्यवस्था राखण्यासाठी नियम करण्याची शक्ती (अधिकार) :

  १) (या पोट-कलमात विनिर्दिष्ट केलेल्या बाबींपैकी कोणत्याही बाबींच्या संबंधात आयुक्तास, उपरोक्त बाबींपैकी कोणत्याही बाबRead More


  Bombay Police Act Section 28 in Marathi:मुबंई पोलिस अधिनियम १९५१ कलम २८ : Bombay Police Act 1951 in Marathi

  Posted  on 2016-02-10

  Bombay Police Act Section 28 in Marathi:मुबंई पोलिस अधिनियम १९५१ कलम २८ : Bombay Police Act 1951 in Marathi
  प्रकरण तीन
  पोलीस दलाचे विनियमन, नियंत्रण व शिस्त
  कलम २८ :
  पोलीस अधिकारी हे नेहमी कामावर आहेत असे समजणे आणि ते राज्याच्या कोणत्याही भागात कामावर पाठविले जाण्यास पात्र असणे :

  १) रजेवर नसलेला किंवा ज्यास निलंबित केले नसेल असा प्रत्येक पोलीस अधिकारी हा नेहमी कामावर आहे Read More


  Bombay Police Act 1951 Section 14 in Marathi:मुबंई पोलिस अधिनियम १९५१ ( प्रकरण २ / पोलीस दलाचे अधीक्षण, नियंत्रण आणि संघटन / कल

  Posted  on 2016-02-10

  Bombay Police Act 1951 Section 14 in Marathi:मुबंई पोलिस अधिनियम १९५१ ( प्रकरण २ / पोलीस दलाचे अधीक्षण, नियंत्रण आणि संघटन / कलम १४ ) Bombay Police Act 1951 in Marathi
  प्रकरण २
  पोलीस दलाचे अधीक्षण, नियंत्रण आणि संघटन
  कलम १४ :
  नेमणुकीचे प्रमाणपत्र :

  १) (निरीक्षकाच्या श्रेणीच्या किंवा त्याहून निम्न (कमी) श्रेणीच्या) प्रत्येक पोलीस अधिकाऱ्यास, त्याची नेमणूक झाल्यानंतर अनुसूची २ मधRead More


  Bombay Police Act in Marathi Section:2, मुबंई पोलिस अधिनियम १९५१ ( प्रकरण एक, प्रारंभिक, कलम : २, व्याख्या ) Useful for Departmental PSI Exam.

  Posted  on 2016-02-10

  Bombay Police Act in Marathi Section:2, मुबंई पोलिस अधिनियम १९५१ ( प्रकरण एक, प्रारंभिक, कलम : २, व्याख्या ) Useful for Departmental PSI Exam.
  प्रकरण एक
  प्रारंभिक
  कलम २ :
  व्याख्या :

  ५क) खाद्यगृह म्हणजे, ज्या कोणत्याही स्थानी(जागेत)लोकांना प्रवेश दिला जातो व जेथे अशा स्थानाचा मालक असणाऱ्या(जागेची मालकी असणाऱ्या) किंवा त्यात हितसंबंध असणाऱ्या किंवा ज्याची व्यवस्था पाहणाऱ्याRead More


PREVIOUSNEXT